در ذیل بروشورها و کاتالوگ های مرتبط با هایروکس و جداول فنی  قابل مشاهده است.
 
Product
Type
TDS Download
 
Iron oxide red
101
 
110
 
120
 
130
 
140
 
160
 
180
 
190
 
Iron oxide yellow
311
 
313
 
586
 
810
 
Iron oxide black
318
 
330
 
740
 
750
 
760
 
Iron oxide orange
2040
 
960
 
Iron oxide brown
600
 
610
 
655
 
663
 
686
 
Compound ferric green
835
 
5605
 
Micronized iron oxide red
110M
 
130M
 
Micronized iron oxide yellow
313M
 
810M
 
Tobacco grade iron oxide yellow
Y-588
 
Tobacco grade iron oxide red
DS110
 
DS140
 
DS160
 
Heavy density iron oxide yellow
P-313
 
P-586
 
Calcinated iron oxide black
750T
 
 

950T

TDS

 

 

parallax background