در ذیل گواهی نامه ها و استانداردهای کسب شده توسط شرکت تولید کننده HYROX  قابل مشاهده است.
parallax background